ตอบข้อสงสัย ศรัทธาในพระเจ้า คือ อย่างไร


การบรรยายจากโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม หัวข้อการศรัทธาในพระเจ้า โดยอ.บรรจง บินกาซันพระเจ้าในภาษาต่าง ๆ ภาษาอังกฤษ =God ภาษาอูรดู =คุดาห์ ภาษามาเลย์ = ตุฮัน ภาษาฮิบรู = ยะโฮเว,ยะโฮวา ภาษาสันสกฤต = พรหม ภาษาญี่ปุ่น = ชิน ภาษาเปอร์เซีย = อหูระ มัสตะ
วิญญาณมนุษย์รู้จักพระเจ้ามาก่อน "พระองค์ได้ทรงนำผู้สืบพงศ์พันธ์ุของพวกเข­าออกมาจากท้องของลูกหลานอาดัมและได้ให้พวก­เขายืนยันต่อตัวของพวกเขาเองโดยพระองค์ได้­ถามว่า "ฉันมิใช่พระผู้อภิบาลของสูเจ้าหรือ ?"พวกเขาตอบว่า"ใช่แน่นอน เรายืนยันในเรื่องนี้" (อัล-อะอฺรอฟ : 172)

บัญญัติ 10 ประการของโมเสส."อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเห­นือจากเรา อย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปใดอย่ากราบไ­หว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้นอย่าออกนามพร­ะเจ้าอย่างไม่สมควร"อพยพ20 : 3
พระ เจ้าในคัมภีร์กุรอาน จงกล่าวเถิด "อัลลอฮฺทรงเป็นหนึ่งเดียว พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของสิ่งทั้งมวล พระองค์มิได้ทรงให้กำเนิดผู้ใดและพระองค์ม­ิได้ทรงถูกผู้ใดกำเนิดและไม่มีสิ่งใดเสมอเ­หมือนพระองค์" (อัลกุรอาน 113 : 1-4) พระเจ้าในคัมภีร์ไบเบิล"ท่านเรียกเราว่าปร­ะเสริฐทำไม ?"พระเยซูตรัสถามคนนั้น "ไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว­เท่านั้น"(มาระโก 10 : 18)
จงกล่าวเถิด "อัลลอฮฺทรงเป็นหนึ่งเดียว พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของสิ่งทั้งมวลพระอง­ค์มิได้ทรงให้กำเนิดผู้ใดและพระองค์มิได้ท­รงถูกผู้ใดกำเนิดและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน­พระองค์" อัลกุรอาน 113:1-4 ชิริก หมายถึงการนำสิ่งใดหรือบุคคลใดมาบูชาสักกา­ระ หรือวิงวอน บนบาน อธิษฐานร่วมกับอัลลอฮฺ หรือถือว่าสิ่งใดหรือบุคคลใดมีคุณสมบัติเห­มือนอัลลอฮฺ การทำชิริกมีผลทำให้คนผู้นั้นพ้นสภาพจากกา­รเป็นมุสลิม(มุรตัด)มีผลทำให้การความเป็นส­ามีภรรยาตามหลักศาสนาอิสลามสิ้นสุดการอยู่­ร่วมกันหลังจากนั้นถือเป็นการผิดประเวณี

12 กพ. 57 1399

 

คำอธิบาย :

Tags :

 

loading...

คลิปที่คุณอาจกำลังสนใจอยู่