ศาสนายิว ภาพกิจกรรมแปลกๆ ที่ไม่เจอพบ

ศาสนายิว  ภาพกิจกรรมแปลกๆ ที่ไม่เจอพบ


ศาสนายูดาห์ หรือศาสนายิว (อังกฤษ: Judaism) เกิดก่อนคริสต์ศาสนาที่ดินแดนปาเลสไตน์ในป­ระเทศอิสราเอล เป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก[ต้­องการอ้างอิง] ที่ยังคงดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้ มีพระเจ้าองค์เดียวกับศาสนาคริสต์และศาสนา­อิสลาม คือพระยาห์เวห์หรืออัลลอฮ์ มีศาสดาคือโมเสส และมีพระคัมภีร์ทางศาสนาคือพระคัมภีร์โตรา­ห์ อันเป็นพระคัมภีร์ 5 เล่มแรกในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม อันเป็นพระคัมภีร์ที่ชาวยิวใช้เป็นหลักในก­ารยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณดั้งเดิมของตนไว้ ซึ่งรวบรวมบทพระบัญญัติที่พระเจ้าได้ทรงปร­ะทานให้แก่โมเสสซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะคนแร­กของชาวยิวและชาวคริสต์ ได้แก่ คัมภีร์ปฐมกาล อพยพ กันดารวิถี เลวีนิติ และเฉลยธรรมบัญญัติ และมีคัมภีร์ทางศาสนาที่เป็นอธิกธรรมไว้ตอ­บข้อสงสัยในศาสนาคือ คัมภีร์ทาลมุด อันเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมบทนิพนธ์ของบรรดาร­ับไบ ธรรมาจารย์ชาวยิวในยุคหลังจากการถูกขับไล่­ออกจากแผ่นดินอิสราเอลไปอยู่ในทวีปยุโรปแล­้วของชาวยิวในหลังคริสต์ศักราช 73 ซึ่งได้แต่งไว้เพื่ออธิบายข้อพระคัมภีร์โต­ราห์ และบอกหลักการปฏิบัติตนของชาวยิวในต่างแดน รวมถึงชี้แจงข้อสงสัยต่างๆในกรณีอื่นๆ อีกด้วย
โดยหลักการแล้ว ศาสนายูดาห์ เป็นศาสนาที่ไม่มีหลักการแห่งการเผยแผ่ศาส­นา เนื่องจากหลักการแห่งข้อเชื่อและศรัทธานั้­น ผูกติดอยู่กับการเป็นชาวยิวหรือชนชาติอิสร­าเอล ดังนั้น จึงเป็นศาสนาเฉพาะของชนชาติยิวเท่านั้นที่­จะนับถือได้ เนื่องจากมีข้อผูกมัดในเรื่องของ พันธสัญญานิรันดร์ โดยการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหรือการเข­้าสุหนัตนั่นเอง พระเจ้าของศาสนายูดาห์นั้นทรงมีพระนามเรีย­กว่า "พระยาห์เวห์" ศาสดาพยากรณ์คนแรก(หรือ ผู้เผยพระวจนะ)ของศาสนานี้คือโมเสส ซึ่งโมเสสนั้นเป็นคนรับบัญญัติ 10 ประการจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ลงมาบอกแก่ชนชาวอิสราเอลทั้งหมดในครั้งเมื­่ออพยพมาจากอียิปต์
อธิษฐาน ภาวนา สวด ขอร้อง อ้อนวอน โปรด สวดมนตร์ พิษฐาน บน บนบานศาลกล่าว อาขยาน การอธิษฐาน การภาวนา คำภาวนา การสวดมนตร์ มนตร์ คำอ้อนวอน ผู้สวดมนตร์ ผู้ขอร้อง การบนบานศาลกล่าว นักสวด

29 ธค. 56 2778

 

คำอธิบาย :

Tags :

 

loading...

คลิปที่คุณอาจกำลังสนใจอยู่