พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต กับมุมมอง ศาสนาอิสลาม

 

 

 

30 มิย. 60 7341

 

คำอธิบาย :

พระมหาสมปอง (สำหรับพิธีกรใช้ในการกล่าวเวลาบรรยายธรรม) ฉายา ตาลปุตฺโต นามสกุล นครไธสง อายุ 33 พรรษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
การศึกษา
การศึกษา
- เปรียญธรรม ๗ ประโยค 
- ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต(พธ.บ.) เอกปรัชญา (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (สส.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ
- รับพระราชทานรางวัล“เสาเสมาธรรมจักร” ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จาก..สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก พ.ศ.๒๕๕๑
- รางวัล “จำนง ทองประเสริฐ” “ฐานะผู้มีผลงานดีเด่นในสาขา “พระพุทธศาสนา” พ.ศ.๒๕๕๑
- รางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๐ จากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๐
- นิตยสาร Positioningยกย่องให้เป็น “50 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี” พ.ศ.๒๕๕๐ ฯลฯ

คลิปจาก:   BUDdee CHANNAL

Tags :

  1. พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
  2. อิสลาม
  3. คลิปมุสลิม

 

loading...

คลิปที่คุณอาจกำลังสนใจอยู่